برنامه زمانبندی تکرار آبیاری

 

ردیف نوع گونه های گیاهی فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1  درخت و درختچه و دیواره سبز  8  10 10  16 16  16 10  8 6  4  6  8
2  چمن  15  16  15 20  20 20  15  15  10  6  6  10
 3  گیاهان پوششی و گلکاریهای فصلی  20  31 31 31  31  30  15  30 10 10  10  20