برنامه زمانبندی تکرار آبیاری

اسفند

بهمن

دی

آذر

آبان

مهر

شهریور

مرداد

تیر

خرداد

اردیبهشت

فروردین

نوع گونه های گیاهی

ردیف

۸

۴

۴

۶

۸

۱۰

۱۶

۱۶

۱۶

۱۰

۱۰

۸

درخت، درخچه و دیوار سبز

۱

۱۰

۶

۶

۱۰

۱۵

۱۵

۲۰

۲۰

۲۰

۱۵

۱۶

۱۵

چمن

۲

۱۰

۸

۸

۸

۱۰

۱۰

۱۵

۱۵

۱۵

۱۵

۱۰

۱۰

گیاه پوششی

۳

۱۵

۱۰

۱۰

۱۰

۱۵

۱۵

۳۱

۳۱

۳۱

۳۱

۱۵

۲۰

گل های فصلی

۴