دستورالعمل نظارت

محل اجراء:

محل اجرا محدوده فضای سبز مناطق شهرداری که به صورت امانی اجرا می شوند.

مسئولیت اجراء:

مسئولیت اجراء این دستورالعمل بر اساس مفاد قرارداد بر عهده پیمانکار، دستگاه نظارت مقیم (مناطق شهرداری) ، مدیر طرح (سازمان پارکها)و کارفرما(معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز ) می باشد.

روش اجراء:

پیمانکار موظف است علاوه بر رعایت و اجرای کلیه مفاد قرارداد موارد زیر را نیز به ترتیبی که ذکر خواهد شد اجراء نماید.

1-      پیمانکار موظف به تامین تعداد تانکر منطبق با مفاد قرارداد به تفکیک مناطق ذکر شده می باشد.

2-      تعداد سرویس دهی هر تانکر در روز حداقل چهار سرویس می باشد.

3-      پیمانکار موظف است محلهایی را که بصورت امانی نگهداری می شوند بر اساس برنامه زمانبندی                          (جدول شماره 1)آبیاری نماید.

4-      پیمانکار موظف است در روزهای بارندگی تانکرهای خود را جهت جمع آوری آبهای سطحی در اختیار دستگاه نظارت قرار دهد لذا تانکر می بایست تجهیز به پمپ مکنده سالم باشد.

5-      پیمانکار موظف است منطبق با برنامه زمانی آبیاری دستگاه نظارت اقدام نماید و در فصل تابستان در ساعات گرم روز از آبیاری جداً خودداری نماید.

6-      پیمانکار موظف است کلیه وسایل و تجهیزات جانبی ماشین آلات آبیاری (تانکر) مورد تأیید ناظرین مقیم مناطق اعم از سر شیلنگ مخصوص آبیاری ، پمپ مکنده و غیره را تأمین نماید.

7-      پیمانکار موظف است ضمن تأمین سرویس های آبیاری مطابق با قرارداد نسبت به تکمیل فرم شماره 2 اقدام نماید در غیر اینصورت کارکرد آن فاقد اعتبار می باشد.

الف: پیمانکار موظف به چاپ فرم شماره 2 با شماره سریال مستمر در چهار نسخه جهت هر تانکر می باشد.

ب: از چهار نسخه یک نسخه تحویل مسئول ایستگاه آب خام ، یک نسخه تحویل  راننده تانکر، یک نسخه تحویل  ناظر مقیم و یک نسخه جهت پیوست صورت وضعیت می باشد.

ج: فرم شماره دو/2 پیوست بدون امضاء مسئول ایستگاه آب خام ،راننده تانکر و ناظر مقیم فاقد اعتبار می باشد.

 

د: عدم امضاء هریک از اشخاص تعیین شده در فرم شماره دو/2  موجب فاقد اعتبار بودن فرم می گردد.

8-      پیمانکار موظف است در پایان هر روز فرم شماره سه/3 را بر اساس فرم شماره دو جهت تنظیم صورت وضعیت تکمیل نماید.

9-      پیمانکار موظف است حداکثر 7 روز پس از پایان هر ماه بر اساس فرم شماره سه/3 صورت وضعیت را تنظیم و به دستگاه نظارت جهت بررسی ارائه نماید.

10-   پیمانکار موظف است یک نسخه از فرم های شماره 2 و3 را پیوست صورت وضعیت نماید.

11-   پیمانکار موظف است صورت وضعیت را در پنج نسخه تهیه و جهت بررسی تحویل دستگاه نظارت نماید.