اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

 

مهدی مرادحسینی
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهواز


سید رشید شجاعی نژاد

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز و عضو هیأت مدیرهدکتر مجتبی علوی فاضل

عضو هیأت مدیره