اعضای هیات مدیره

رئیس هیأت مدیره:

 

علیرضا عالیپور
معاون خدمات شهری شهرداری اهواز

 


صالح عبدالهی

سرپرست سازمان پارک ها و فضای سبز و عضو هیأت مدیرهدکتر مجتبی علوی فاضل

عضو هیأت مدیره