اهداف و راهبردهاي سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز

رسالت سازمان

سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز رسالت اصلی خویش را برنامه ریزی، تحقیق، طراحی، نظارت، آموزش، توانمندسازی منابع انسانی و ارائه خدمات فنی و مهندسی مرتبط در حوزه فضای سبز میداند. این سازمان با اتکاء به منابع انسانی متخصص و کارآزموده، و ارتقاء سطح علمی و فنی آنها، تلاش خود را برای دستیابی به فضای سبز پایدار، متوازن و متناسب با نیازهای روز کلانشهر اهواز به عمل می آورد. همچنین این سازمان در راستای افزایش توانمندیها و قابلیتهای خود، از مراکز علمی- تحقیقاتی و دانشگاهی بهره می برد.

 

اهم فعالیت های سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

اعمال نظارت عالي در جهت ارتقاء كمي و كيفي فضاي سبز شهر در قالب گروه هاي كارشناسي ناظرين فضاي سبز- حفظ نباتات- بهداشت و محيط زيست.
نظارت عالي بر عملكرد پيمانكاران شاغل در بخش فضاي سبز شهر
طراحي، اجرا و نظارت بر پروژ ههاي پار كها و فضاهاي سبز
توليد، خريد و فروش گل و گياه، درخت و درختچه زينتي
طراحي، اجرا و نظارت بر عمليات آبرساني فضاي سبز شهري
جنگل كاري، توسعه و نگهداري جنگل هاي در دست كاشت در قالب طرح عظيم كمربند سبز پيرامون شهر
اجراي طر حهاي آموزشي و پژوهشي
تهيه آمار و اطلاعات مربوط به پار كها و فضاهاي سبز.
ايجاد تمهيدات لازم براي تهيه شناسنامه درختان از طريق مناطق شهرداري
اقدامات لازم در زمينه ارتقاء سطح دانش و بينش فني كاركنان فضاي سبز شهر
ايجاد ارتباط با مراكز علمي و دانشگاهي و ساير سازما نها و اشخاص ذيربط داخل و خارج كشور
تشكيل كميته هاي برنامه ريزي آب و خاك، فضاي سبز، دفع آفات و بيمار يهاي گياهي و بررسي آلودگي ها
تدوين آئين نامه هاي مربوط در ارتباط با طرح جامع فضاي سبز
بررسي اراضي و املاك مناسب و پيشنهاد تغيير كاربري آنها به منظور تامين اهداف سازمان
بازسازي فضاي متروك يا فرسوده بافت شهري و يا فضاهاي فرسايش يافته همجوار شهر و استفاده از آنها جهت تامين پارك و فضاي سبز و تفريحي مورد نياز با توجه به قوانين و مقررات مربوط با تصويب موردي شوراي سازمان.
بررسي و پيشنهاد مقررات، معيارها، آئين نامه ها و بهينه ههاي مناسب حفظ و گسترش فضاي سبز جهت تصويب مراجع ذیربط.
شناسايي گون ههاي موجود درختي و درختچ هاي و تهيه نقشه پراكندگي آنها در شهر
بررسي و شناسايي گونه هاي بومي درختي و درختچ هاي
بررسي سازگاري اكولوژيكي گون ههاي گياهي زينتي با اقليم شهري و تعيين گونه هايي كه نسبت به آلودگي هاي زيست محيطي حساسيت و يا مقاومت دارند.
تعيين مناطق زيست محيطي شهر در رابطه با مسائل گياهي .

فراهم آوردن تمهيدات لازم جهت كمك به اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با ايجاد فضاي سبز.


بیانیه ارزش ها

ما معتقديم كه سرمايه گذاري در جهت تحقيقات و آموزش، پشتوانه‌اي است براي تحقق اهداف سازمان.
ما برآنيم كه اثرات گياهان را در شهرمان جاري نمائيم.
ما به طور مستمر به ارزيابي عملكرد خود ميپردازيم و همواره بهبود عملكرد در سرلوحه کار ما قرار دارد.
ما برآنيم در راستاي شايسته سالاري از طريق حفظ و جذب نيرو هاي متخصص، وفادار و با تجربه حركت نمائيم.
ما بر اين باوريم كه تحقق چشم انداز سازمان، در گرو افزايش رضايتمندي مردم است.
ما معتقديم كه منابع انساني کارآمد، ارزشمندترين سرمايه ماست و در همه حال، خود را مكلف به حمايت و ارتقاء توانمندي هاي آن ميدانيم.
ما معتقديم که فضاي سبز ارزشمندترين ميراث شهر است و همواره خود را ملزم به ارتقاء سطح کيفي و کمي آن مي دانيم.
ما مفتخريم که همواره در راستاي بهبود محيط زيست شهري و ارتقاء کيفيت زندگي شهروندان تلاش مي‌کنيم.

اهداف كلان

كاهش و تعديل آلودگي هاي زيست محيطي با استفاده از برنامه هاي سازمان
بهبود مديريت استفاده از منابع آب در فضاي سبز
بهبود ساختار تشكيلات و روشها به منظور افزايش كارائي و اثربخشي
ارتقاء سطح كيفي فضاي سبز
افزايش مشاركتهاي عمومي و دولتي در امور مربوط به فضاي سبز
گسترش مطالعات، پژوهش و فناوري درعلوم مربوط به فضاي سبز
دستيابي به آمار و اطلاعات به هنگام به عنوان بستر توسعه پايدار فضاي سبز
ارتقاء سطح آموزش پرسنل و توسعه فرهنگ شهروندي