تاریخچه

تاريخ تاسيس و تشكيلات اداري سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز

سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري اهواز در سال 69 با هدف ايجاد و توسعه و نگهداري فعاليت قانوني خود را براساس اساسنامه مصوب وزارت كشور در شرايطي آغاز نمود كه سرانه فضاي سبز حدود 3/1 مترمربع برآورد شده بود كه با توجه به شرايط خاص اقليمي همچون گرماي شديد، شوري خاك و بالا بودن سطح آبهاي زيرزميني اين سازمان را در بدو فعاليت با مشكلاتي مواجه نمود لذا پس از مطالعات گسترده و بررسيهاي لازم در چند محور اساسي اقداماتي از قبيل تعويض خاك، ايجاد شبكه هاي زهكشي و اصلاح سيستم آبياري جهت رفع معضلات موجود بعمل آمدكه نتيجه اين فعاليتها افزايش سرانه فضاي سبز را به همراه داشت . در حال حاضر سرانه فضاي سبز شهراهواز 09/12 مترمربع مي باشد . از نظر ساختار سازماني فاقد تشكيلات اداري مستقل و مصوب مي باشد فقط تعداد معدودي پست سازماني در تشكيلات ادار ي شهرداري اهواز دارد كه به هيچ وجه با توجه به وظايف گسترده فعلي جوابگوي اين سازمان نمي باشد.

 
مقدمه :

سازمان پاركها و فضاي سبز به منظور تحقق اهداف و انجام وظايف قانوني خود با توجه به روند توسعه سطحي شهر و افزايش روز افزون جمعيت و گسترش صنايع و كارخانجات توليدي و آلاينده هاي مختلف زيست محيطي نياز به ساختار سازماني پويا و اثربخش و منسجمي دارد كه موجب كاهش آثار سوء زيست محيطي و افزايش سرانه فضاي سبز گردد.