معرفی قائم مقام مدیرعامل

نام: فرامرز         
نام خانوادگی: نجف پور
متولد : ۱۳۵۸

سوابق تحصیلی

 • کارشناسي ارشد - مهندسي عمران – آب
 • كارشناسی – مهندسی کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات

سوابق اجرایی

 • قائم مقام سازمان پارکهاوفضای سبز شهرداری اهواز از دی ماه سال 1396 تا کنون
 • معاون بهره برداري سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداری اهواز از سال 1391 تا دی ماه سال 1396
 • مديرامور مناطق سازمان پاركهاوفضاي سبزشهرداری اهواز از سال 1389تاسال 1391
 • مدیر  امور پیمانکاران سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اهواز از سال 1388  تا نیمه اول سال 1389
 • مدیر طرح نگهداری فضای  سبز مناطق یک ، سه ، پنج ، هفت و هشت شهرداری اهواز در سالهای  1388 و 1389
 • ناظر عالی فضای سبز مناطق چهار و شش شهرداری اهواز در نیمه اول سال 1388
 • مجری پروژه های اجرایی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز در سال 1387
 • مجری پروژه های اجرایی فضای سبز منطقه هشت شهرداری اهواز در سال 1387
 • مسئول ناحیه و کارشناس فضای سبز در منطقه هشت شهرداری اهواز (بهمن واسفند ماه سال 1387 لغایت فروردین ماه سال 1388)
 • ناظر عالی فضای سبز منطقه سه شهرداری اهواز و کارشناس مسئول امور پیمانکاران
 • کارشناس تولید وتکثیر نهالستان سازمان پارکها وفضای سبزدر سال 1386
 • ناظرعالی هرس درختان متداخل در شبکه برق اهواز درمناطق هشتگانه شهرداری اهواز سالهای 1386 ،  1387 و 1388
 • کارشناس ناظر فضای سبز منطقه هفت و سه شهرداری اهواز در سال 1387
 • تهیه پیش نویس قراردادهای نگهداری فضای سبز شهر اهواز از سال 1388 تا 1396
 • تهیه دستور العملهای نظارت کارگاهی قراردادهای نگهداری فضای سبز ( فهرست بهایی ) و آموزش آن به مسئولین وکارشناسان فضای سبزمناطق ، مدیران طرح و کارشناسان پیمانکاران نگهداری فضای سبز مناطق هشتگانه شهرداری اهواز به طور مستمر
 • مشاور شهردار مسجدسلیمان از سال 1388 تا سال 1391
 • ناظر عالی فضای سبز شهرداری مسجد سلیمان از سوی شورای شهر سوم