معاون بهره برداری و فضای سبز

نام: مهرداد
نام خانواگی: حسینی اسمعیل آبادی

 

 
شرح وظايف معاون بهره برداری و فضای سبز
 • نظارت عاليه بر كيفيت نگهداري فضاي سبز .
 • تحويل گرفتن پروژه هاي اجرا شده از مديريت توسعه جهت نگهداري .
 • پيگيري جهت تأمين نيرو و امكانات جهت نگهداري پروژه هاي جديد از طريق اماني يا بخش خصوصي
 • نظارت مستقيم بر عملكرد ناظران و حسن انجام دستور العملها و بخشنامه ها جهت بالا بردن و بهبود وضعيت كيفي فضاي سبز .
 • ارائه گزارشات حوزه هاي مديريتي خود به معاونت فني و اجرائي .
 • انجام كليه اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل
 • تهیه و تدوین بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی فضای سبز
 • کنترل دستورالعمل های صادره و جلوگیری از تخلفات احتمالی
 • تهیه و ابلاغ دستور العمل های مختلف در مورد فضای سبز .
 • نظارت بر تهیه و  تنظیم شناسنامه های فضای سبز
 • تهیه اسناد و مدارک و گزارشات مربوط به نگهداری فضای سبز و ارسال جهت برگزاری منا قصات
 •  نظارت مستمر بر فعالیت های فضای سبز
 • ارزیابی کنترل کیفی فضای سبز مناطق و ارائه گزارش مستند
 • تعیین خط مشی و نظارت بر حسن انجام بازرسی های مدیران طرح و ایجاد هماهنگی بین آنها.
 • بررسی و نظارت بر حسن آمار اطلاعات ارسالی از فضای سبز مناطق .
 • نظارت بر انجام بازرسیهای مستمر مدیران طرح از فضای سبز مناطق .
 • اخذ گزارشات نظارت از مدیران طرح ، جمع بندی ،اظهار نظر و انعکاس آن به مقام ما فوق .
 • ارائه برنامه های زمانبندی عملیات نگهداری فضای سبز (آبیا ری ،تغذیه ، سمپاشی ، کاشت ، چمن زنی ، هرس ، گل کاری و  واکاری )
 • ارائه راهکارهای مختلف با توجه به نیاز های مناطق .
 • برگزاری کمیسیمون حفظ و گسترش فضای سبز .
 • نظارت بر درخواستهای خرید نهاده های فضای سبز مناطق .
 • نظارت و صدور دستور العمل جهت اجرای برنامه های دفع آفات و بیماریها .
 • ایجاد هماهنگی لازم بین ناظران عالی سازمان و مسئولین فضای سبز مناطق .
 • بررسی و نیاز سنجی پارکها از نظر مبلمان ، تجهیزات سلامت ، روشنایی ، سرویسهای بهداشتی و غیره .
 • شرکت در کمیسیون تحویل موقت و قطعی قراردادهای نگهداری فضای سبز مناطق  و شرکت در کمیسیون ماده 7 قطع درخت .
 • انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مقام ما فوق .
 • تهیه و تنظیم برنامه های کاشت درخت و درختچه ،چمن ، گل و گیاهان پوششی