معاون فنی و اجرایی

نام: رضا

نام خانوادگی: موسوی
 

 

 
اهداف و برنامه های معاونت فنی و اجرایی

معاونت فني و اجرايي

 • نظارت بر روند اجراي طرحهاي اجرائي سازمان .
 • نظارت بر كليه امور مربوط به آب و خاك،‌آفات و بيماريها،‌حفظ نباتات فضاي سبز .
 • نظارت كامل بر روند اجراي طرحهاي آبرساني .
 • نظارت كامل بر روند اجرايي پرو‍ژه هاي فضاي سبز سازمان .
 • نظارت كامل بر نحوه صحيح تهيه گياهان مورد نياز سازمان .
 • ابلاغ اهداف سازمان به مديريت هاي تابعه حسب نياز و دستور مديرعامل .
 • انجام كليه اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل .


اداره فني

 • پيگيري مستمر جهت تأمين گل و گياه مورد نياز سازمان .
 • پيگيري مستمر جهت ارائه طرحهاي آب و خاك سازمان در جهت افزايش كيفيت فضاي سبز شهر .
 • پيگيري لازم و مستمر جهت شناخت و تشخيص آفات و بيماريهاي گياهان و فضاي سبز جهت رفع كلي آنها .
 • تعيين رنج نرمال عناصر مورد نياز خاك فضاي سبز در مصارف مختلف توليد و نگهداري .
 • جمع آوري گزارشات روزانه ناظران عالي و مقيم و تجزيه و تحليل آنها .
 • تهيه و عرضه گلها و گياهان جديد و يا خارج فصل جهت افزايش زيبايي منظر و نوآوري در طراحي كاشت .
 • انجام كلي اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل .