معاون مالی و اداری

نام: سید جواد

نام خانوادگی: موسوی نسب

 

 
اهداف و برنامه های معاونت مالی و اداری

 معاون اداري و مالي

 • بررسي و اتخاذ تصميم در مورد طرحها،‌تهيه و تدارك ملزومات و وسايل مورد نياز سازمان با رعايت اصول صرفه جويي و صلاح سازمان و در چارچوب اهداف كلي .
 • انجام كليه امور اداري،‌كارگزيني،‌امور رفاهي كاركنان و مالي سازمان .
 • نظارت بر امور كاري،‌خدمات عمومي،‌دبيرخانه،‌چاپ و تكثير .
 • تهيه و تدارك كليه اقلام مورد نياز سازمان و تهيه و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال.
 • اقدام به حفظ و نگهداري اموال سازمان و تهيه و تنظيم فرمهاي مختلف و دفاتر اموال.
 • سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم كار و تعيين وظائف و حدود مسئوليت و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي با قوانين و مقررات جديد اداري .
 • بررسي اعتبارات درخواستي واحدها و اخذ توضيحات لازم از مسئولين امور در مورد بودجه پيشنهادي .
 • انجام كليه اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي شود و ساير وظايف مربوط به شغل .


اداره امور اداري

 • نظارت بر اجراي دقيق آيين نامه ها و مقررات استخدامي،‌قانون كار و تأمين اجتماعي و نظاير آن .
 • نظارت بر اجراي مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني كاركنان .
 • نظارت بر حفظ و نگهداري نامه ها،‌اوراق اسناد و مدارك و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بايگاني با اولويت مكانيزه كردن آنها .
 • نظارت در تأمين ارتباط اداري شهرداري با مؤسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مكاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق .
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرحهاي رفاهي براي كاركنان سازمان .
 • برنامه ريزي و نظارت در زمينه طرحهاي رفاهي بيمه و درماني مانند كلينيكهاي وي‍ه و ... .
 • بررسي مكاتبات و مراقبت در حسن انجام امور اداري و برنامه ريزي و اجراي امور مربوط به دبيرخانه و مكاتبات و مراسلات .
 • نظارت بر امور ارزشيابي كاركنان و رسيدگي به شكايات و اعتراضات آن .
 • تهيه و تنظيم و نظارت بر طرحهاي ارزشيابي ساليانه بر اساس دستورالعملها و آيين نامه ها.
 • انجام ساير وظايف محوله طبق دستور مافوق .اداره امور مالي و درآمد

 • نظارت بر كليه هزينه ها و معاملات سازمان و نگهداري حساب هزينه و همچنين نظارت بر اعتبارات هزينه شده .
 • تهيه برنامه عمليات مالي و هماهنگ ساختن وظايف .
 • تهيه گزارشهاي مالي و تفريغ بودجه و ترازنامه سالانه سازمان و بررسي و تأييد آنها .
 • اقدامات لازم به منشور نگهداري حسابها و هزينه و نظارت در مميزي و رسيدگي به ليستها واسناد هزينه .
 • بررسي عملكرد مالي و مراقبت در حسن گردش امور مالي و حسايداري آنها .
 • نظارت در حفظ ونگهداري كليه اموال و داراييهاي سازمان و نظارت بر نحوه عملكرد آنها .
 • همكاري در تهيه و تنظيم بودجه،‌متمم و اصلاح بودجه،‌دستورالعملهاي صادره و ارائه آن به مراجع ذيربط با همكاري .
 • شركت در كميسيونها و جلساتي كه طبق آئين نامه مربوطه به عهده امور مالي محول است .
 • اقدام در تهيه و تنظيم قراردادها با عنايت به مصوبات كميسيون عالي و معاملات طي هماهنگي با مديريت حقوقي