پارک های مناطق هشتگانه
مجموع
منطقه هشت
منطقه  هفت
منطقه شش
منطقه چهار
منطقه سه
منطقه دو
منطقه یک
نوع پارک
۹۷
۱۸
۱۱
۸
۲۱
۱۸
۷
۱۴
همسایگی
۹۹
۱۳
۷ ۹
۲۲
۱۹
۱۸
۱۲
محله ای
۱۴
۱
۱
۰
۲
۱
۲
۷
ناحیه ای
۹
۰
۲
۰
۱
۱
۴
۱
منطقه ای
۲۲۰
۳۲
۲۱
۱۷
۴۶
۳۹
۳۱
۳۴
مجموع