مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی سمت

عیسی اکبری
معاون فنی و اجرایی
کارشناس ارشد عمران امیر خباز پولادی سرپرست مدیریت توسعه و فضای سبز
کارشناس عمران بهروز بیت سیاح مدیر طرح منطقه دو و شش
کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی عباس جاذبی مدیر طرح منطقه سه و پنج و هفت
کارشناس ارشد باغبانی
هستی میناوی
مدیر طرح منطقه یک و چهار 
دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی محمد رضا هوشی مدیر طرح پروژه کمربند سبز و منطقه هشت
کارشناس ارشد طراحی محیط حسین حویزاوی مدیر دفتر فنی و طراحی
ارشد آبیاری امید سبزیکار مدیر آب خام
کارشناس معماری
رضا کناری  کارشناس طراحی