مدیران پروژه ها

ردیف

سمت

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

۱

معاونت فنی و اجرایی

سعید جهانگیری

-

۲

مدیر طرح منطقه سه

بهروز بیت سیاح

کارشناس عمران

۳

مدیر طرح منطقه هفت

عباس جاذبی

کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی

۴

مدیر دفتر فنی و طراحی

حسین حویزاوی

کارشناس ارشد طراحی و منظر و فضای سبز

۵

مدیر آب خام و مدیر طرح منطقه دو

امید سبزیکار

کارشناس ارشد آبیاری

۶

کارشناس طراحی

رضا کناری

کارشناس معماری

۷

مدیر طرح منطقه چهار و پنج

سجاد محمد حسینی

کارشناس معماری

۸

مسئول دفتر

فریدون حبیبی

-

 
 
معاونت بهره برداری و فضای سبز

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

مدرک تحصیلی

۱

کاظم بنی تمیم

معاون

کارشناس ارشد زراعت

۲

علی جاریوند

مدیر طرح منطقه یک

کارشناس کشاورزی

۳

زهره بابادی

مدیر طرح منطقه دو

کارشناس ارشد شیمی خاک

۴

ماندانا شهنواز

مدیر طرح منطقه سه

دکتری خاک شناسی

۵

کامران رمضانی

مدیر طرح منطقه چهار و پنج

کارشناس ارشد شیمی خاک

۶

فروغ فرزاد

مدیر طرح منطقه شش

دکتری محیط زیست

۷

فریال طالعی

مدیر طرح منطقه هفت

کارشناس زراعت اصلاح نباتات

۸

محمد لرکی

مدیر طرح منطقه هشت

کارشناس آبیاری

۹

مهرداد حسینی

مدیر امور مناطق

کارشناس گیاه پزشکی

۱۰

فاطمه آقایی

مسئول آمار

کارشناس ارشد

۱۱

هستی میناوی

مدیر تولید و تکثیر

کارشناس ارشد باغبانی

۱۲

لیلا حلاجیان

رئیس اداره پژوهش و تحقیقات

دکتری محیط زیست

۱۳

حمید آلبو شهبازی

مسئول دفتر

فوق دیپلم کامپیوتر

۱۴

قاسم حبیبی

مسئول دفتر نهالستان

فوق دیپلم شهرسازی

۱۵

پرویز سماله

مسئول پیگیری

دیپلم