پروژه هاي منطقه 2

رديف

اسم پروژه

نام منطقه

نام پيمانكار

پيشرفت فيزيكي

1

احداث پارك  زردشت

2

همرازبتن داریس

60 %

2

احداث فضای سبز ساحل کنارپل معلق تا پارک جزیره

2

همرازبتن داریس

100 %

3

تکمیل و بهسازی خط انتقال آب خام لوله GRPایستگاه دغاغله

2

شرکت تولیدی صنعتی فراسان

70 %

4

توسعه شبکه آب خام کیانشهر

2

شرکت فنی ، مهندسی کوشش تلاش دنا

70 %

 
مشخصات پروژه هاي منطقه 3

رديف

اسم پروژه

نام منطقه

نام پيمانكار

پيشرفت فيزيكي

1

احداث پارک نیرو فاز 2

3

وحدت پارسيان پارسوماش

45 %

2

احداث پارك فدك

3

مهزيار ايمن جنوب

100 %

3

خط انتقال آب خام از ایستگاه پمپاژ جنب استخر موج تا فاز 1 و 2 و 3 و 4

3

پارس یادآوران جنوب

100 %

4

توسعه شبکه آب خام

3

جهان بنا سازان خزر

40 %

 
پروژه هاي منطقه 4

رديف

اسم پروژه

نام منطقه

نام پيمانكار

پيشرفت فيزيكي

1

تهیه و کاشت چمن در سطح منطقه

4

سبزین کار رامین اهواز

100 ٪

2

احداث ایستگاه پمپاژ آب خام جنب سیلو

4

دفع سازان ملکشاهی

50 ٪

3

بهسازی آیلند کارگر شرقی

4

اکسین بتن

100 ٪

 
مشخصات پروژه هاي منطقه 8

رديف

اسم پروژه

نام منطقه

نام پيمانكار

پيشرفت فيزيكي

1

احداث پارک سعادت

8

بنا سازه روزبه آساک

50 %

2

پارک انتهای خیابان امام خمینی (ره)

8

وحدت پارسیان پارسوماش

70 %

3

احداث پارک کودک

8

مرغاب تلاش

75 %